STANOVY TURISTICKÉHO KLUBU JAMP

1. Názov:

Turistický klub JAMP (ďalej len TK JAMP).

2. Sídlo:

Sídlom Občianskeho združenia Turistický klub JAMP je Tupolevova 2, 851 01 Bratislava

3. Základné ustanovenia:

TK JAMP je v zmysle zákona č. 83/90 Zb. občianskym združením záujemcov o pohyb a pobyt v horskom prostredí na Slovensku i v zahraničí. Je samostatnou, nezávislou, nepolitickou a neziskovou organizáciou, ktorá uskutočňuje svoju činnosť na demokratických princípoch. Má vlastnú symboliku a používa skrátený názov TK JAMP.

4. Ciele a hlavné smery činností:

Základným poslaním TK JAMP je vykonávanie a propagácia aktivít vo horách na Slovensku i v zahraničí.
Za týmto účelom TK JAMP :
a/ združuje záujemcov, ktorí uprednostňujú turistiku ako svoju telovýchovnú aktivitu,
b/ organizuje pre svojich členov a vyškolených členov iných organizácií a združení pohybové a pobytové akcie v horskom prostredí,
c/ vykonáva pre svojich členov učebno – metodickú činnosť za účelom prípravy na bezpečný pohyb a pobyt v horskom prostredí,
d/ materiálne, finančne a technicky zabezpečuje svoju činnosť a rozvoj,
e/ publikuje a propaguje svoje aktivity v horách,
f/ aktívne sa podieľa na ochrane a zveľaďovaní prírody,
g/ nadobúda a hospodári s vlastným hnuteľným i nehnuteľným majetkom,
h/ vykonáva propagačné činnosti pre fyzické alebo právnické osoby, ktoré sa podieľajú na rozvoji TK JAMP,
i/ okrem turistiky v horách budú obsahom činnosti aj iné druhy a formy turistiky (pešia, lyžiarska, cykloturistika alebo vodná turistika) nie však ako formy hlavné, ale iba ako formy prípravné, doplnkové alebo pomocné,
j/ spolupracuje organizačne a metodicky s inými klubmi, organizáciami a organizačnými zložkami s podobným zameraním.

5. Členstvo:

Členstvo je individuálne. Členom TK JAMP sa môže stať každý záujemca, ktorý má vzťah k turistike, súhlasí so stanovami TK JAMP a dosiahol vek 18 rokov. Dokladom o členstve v klube je členský preukaz, ktorý člen získa po podaní prihlášky a zaplatení ročného poplatku.
Členstvo zaniká:
a/ dobrovoľným vystúpením člena – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení príslušnému orgánu združenia,
b/ umrtím člena,
c/ neuhradením ročného poplatku,
d/ vylúčením člena, na základe uváženia Výkonným výborom (napr. ak hrubo poruší stanovy TK JAMP alebo pre poškodzovanie záujmov a dobrého mena TK JAMP).

6. Práva členov:

Členovia TK JAMP majú právo:
a/ podieľať sa na aktivitách TK JAMP,
b/ zúčastňovať sa na členskej schôdze, hlasovať, voliť a byť volený do orgánov TK JAMP lobodne prejavovať a obhajovať svoje názory na činnosť klubu,
d/ obracať sa na orgány TK JAMP s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
e/ byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov TK JAMP,
f) nosiť označnie TK JAMP.

7. Povinnosti členov:

Členovia TK JAMP sú povinní:
a/ dodržiavať stanovy TK JAMP,b/ podporovať zámery TK JAMP a aktívne sa podieľať na jeho činnosti,
c/ včas a v stanovenej výške platiť členské príspevky,
d/ plniť uznesenie prijaté členskou schôdzou,
e/ dbať na zachovávanie morálnych a etických princípov pri svojich aktivitách a ochrane prírody.

8. Orgány TK JAMP:

Najvyšším orgánom TK JAMP je Členská schôdza, ktorá sa koná raz ročne. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak sa jej zúčastní najmenej polovica členov klubu. O všetkých uzneseniach rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. Členská schôdza :
a/ schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,
b/ schvaľuje správu o činnosti a hospodárení,
c/ schvaľuje plán činnosti a rozpočet na ďalšie obdobie,
d/ určuje výšku členských poplatkov,
e/ volí a odvoláva členov Výkonného výboru, predsedu Výkonného výboru a revízora,
f/ rozhoduje o zániku klubu a vysporiadaní jeho majetku.
Výkonným orgánom klubu je Výkonný výbor. Skladá sa z predsedu, podpredsedu a sekretára. Výkonný výbor sa schádza podľa potreby, minimálne 4 krát za kalendárny rok.

Výkonný výbor:
a/ vykonáva rozhodnutia členskej schôdze TK JAMP podľa prijatých uznesení,
b/ pripravuje a zvoláva členskú schôdzu,
c/ vedie evidenciu členov klubu,
d/ hospodári so zverenými prostriedkami,
e/ predkladá členskej schôdzi návrh rozpočtu na ďalšie obdobie,
f/ informuje členov klubu o dianí vo TK JAMP,
g/ rozhoduje o vylúčení členov z klubu podľa bodu 5.
Štatutárnymi orgánmi klubu sú predseda a podpredseda. V mene klubu sú oprávnení konať a to každý samostatne.
Kontrolným orgánom klubu je revízor. Revízor zodpovedá za kontrolu správnosti a efektívnosti hospodárenia TK JAMP, upozorňuje orgány TK JAMP na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie. Revízor tiež kontroluje dodržiavanie stanov TK JAMP.

9. Zásady hospodárenia:

Hospodárenie sa uskutočňuje podľa chváleného rozpočtu. Združenie hospodári s hnuteľným, prípadne nehnuteľným majetkom. Finančné zdroje a majetok TK JAMP tvoria:
a/ členské príspevky,
b/ príspevky od iných organizácií, sponzorov a získané granty,
c/ dary,
d/ výnosy z majetku a vlastnej činnosti, ktoré môžu byť použité iba na podporu cieľov združenia.
Za majetok klubu zodpovedá Výkonný výbor.

10. Záverečné ustanovenie:

Účinnosť týchto stanov sa nadobúda dňom ich registrácie na Ministerstve vnútra SR. Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne platnými predpismi.