13.04.2019 Dve rozhľadne v Malých Karpatoch

Photo: Martin Kubíny

Termín:13.04.2019 / 1 deň

Odchod: stretnutie o 7:10 hod. na nástupišti terajšej dočasnej Autobusovej stanici Mlynské Nivy, odchod autobusu Slovak Lines je o 7:20 hod.,  z autobusu vystúpime v obci Dubová, čas výstupu je  8:26 hod.

Návrat: podľa autobusového spojenia zo Zochovej chaty, odchody autobusov sú o 15:05 hod, 17:05 hod., 19:05 hod., cesta do Bratislavy trvá 1 hod. 16 min.

Trasa: Dubová 223 m – Fugelka 335 m – Kukla 564 m – Komárka 440 m – Zochova chata 450 m – Tisové skaly 480 m – Veľká Homola 709 m – Tisové skaly 480 m –  Zochova chata 450 m

Časy:  predpokladaný čistý čas turistiky je cca. 5 hodín, pripočítať treba prestávky na jednej aj druhej rozhľadni, prípadnú prestávku na Zochovej chate smerom na Veľkú Homolu.

Charakteristika: Dva týždne pred Malokarpatským tulákom sme pre Vás pripravili rozcvičku v podobnom teréne, kratšiu, ale zaujimavú turistiku. Navštívime dve rozhľadne, prvá z nich – Kukla je menej známa, ale o to viac určite oceníte jej návštevu. Druhá, viac  navštevovanejšia nachádzajúca sa na Veľkej Homoli a, je nanovo vybudovaná, keďže jej predchodkyňa už nebola bezpečná. Otvorená bola na jeseň minulého roku, preto je najvyššší čas ju navštíviť  J  Za dobrého počasia je možno vidieť aj Schneeberg v Rakúsku, veríme že počasie nám umožní dobrú viditeľnosť z oboch rozhľadní a pokocháme sa výhľadmi minimálne na okolité pohoria.

Popis trasy: Po vystúpení z autobusu Slovak Lines sa vyberieme po modrej značke mierným stúpaním asfaltovou cestou  smerom k rozhľadni Kukla. Približne po polhodine sa modrá značka spojí so žltou, my začneme prudšie stúpať lesnou cestou a po ďalšej polhodine sa značky rozdelia, my budeme pokračovať modrou značkou, a po tretej polhodinovke sa už ocitneme pri rozhľadni Kukla, kde si spravíme prvú väčšiu prestávku a prvé vrcholové foto. Z Kukly zbehneme po modrej značke na Tri kopce, odtiaľ pokračujeme už žltou značkou smerom na Komárku a k Zochovej chate nás bude čakať čosi vyške jedného kilometra. Na Zochovej chate sa počkáme a červenou značkou sa vyberieme k druhej rozhľadni na Veľkej Homoli. Prevýšenie 250 m by sme mali zvládnuť za hodinu. Na Veľkej Homoli budeme mať druhú väčšiu prestávku, pokocháme sa výhľadmi a rovnakou cestou sa vrátime na Zochovú chatu. Tu počkáme na medzimestské spojenie, čas si môžeme vyplniť neskorým obedom v niektorom z okolitých zariadení.

Výbava: jedlo a nápoje  v primeranom množstve,  pevná obuv, oblečenie na celodennú túru, prípadne turistické paličky, vreckové na autobus a občerstvenie, v neposlednom rade aj dobrá nálada 🙂

Minimálny počet účastníkov:  1


PRIHLÁS SA NA AKCIU

13.04.2019 Dve rozhľadne v Malých Karpatoch
Nepovinné pole
Všeobecné podmienky: Program nie je možné meniť podľa individuálnych požiadaviek účastníkov akcie. Účastníci akcie sú povinní rešpektovať pokyny sprievodcu a vodiča. Účastníci akcie sú povinní dodržiavať termíny zrazov a odjazdov dopravných prostriedkov a dodržiavať vopred určený a čas odchodu, vyhlásený sprievodcom pri jednotlivých priebežných zastaveniach. Pokiaľ svojím správaním účastník akcie ohrozí program a priebeh akcie, obťažuje ostatných, alebo pokiaľ inak poruší platný právny poriadok SR alebo navštíveného štátu, môže byť rozhodnutím sprievodcu okamžite vylúčený z akcie bez finančnej náhrady. Sprievodca má právo zmeniť vzhľadom k momentálnemu fyzickému, psychickému či zdravotnému stavu účastníkov akcie, nepriaznivým prírodným, politickým či bezpečnostným podmienkam plánovaný program akcie. Súčasťou akcie môže byť aj program, ktorý so samotným pobytom v exponovaných geografických podmienkach predpokladá aj istú fyzickú pripravenosť zúčastnených. Akcie sú obmedzené počtom osôb. V prípade zrušenia akcie z dôvodu nedostatočného počtu záujemcov oznámi Turistický klub JAMP prihláseným túto skutočnosť najneskôr do 14 dní pred plánovaným odchodom. Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu akcie zúčastniť len v sprievode osoby staršej ako 21 rokov. Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zájazdu zúčastniť len na základe splnomocnenia podpísaného zákonnými zástupcami mladistvej osoby (rodičmi). Zahraniční účastníci sa prijatím týchto podmienok podriaďujú právnemu poriadku SR. Turisti sa zúčastňujú akcie na vlastné riziko a Turistický klub JAMP nenesie zodpovednosť za akékoľvek zranenia, škody alebo straty utrpené počas konania akcie. Pred akciou je preto nutné si uzavrieť komerčné poistenie do hôr / min.na pokrytie liečebných nákladov a zásah HZS /. Účastník si sa prihlasuje na každú akciu samostatne a to objednávacím formulárom uvedeným na internetovej stránke organizátora. Následne obdrží potvrdzovací rezervačný mail s uvedenou sumou za akciu a variabilným symbolom , ktorý použije pri úhrade na uvedený bankový účet organizátora. Sumu za akciu je povinný uhradiť najneskôr 14 dní pred termínom turistickej akcie. V prípade neuhradenia sa jeho rezervácia automaticky ruší. V prípade zmeny ceny akcie oznámi organizátor obratom túto skutočnosť prihláseným účastníkom . Ak si táto úprava vyžiada zvýšenie ceny o viac ako 15 %, má prihlásený turista právo do 3 dní od oznámenia zrušiť svoju prihlášku a bez sankcií na vrátenie celej zaplatej sumy za akciu . Objednávateľ môže (vždy písomne alebo elektronicky) zrušiť svoje prihlásenie na turistickú akciu a ak už sumu uhradil , organizátor vráti neodkladne na bankový účet objednávateľa finančné prostriedky podľa nasledovných STORNO podmienok : do 14 dní pred turistickou akciu -100% zaplatenej sumy , 5- 14 dní -50% sumy , menej ako 5 dní – 0% . V takomto prípade ma účastník právo za seba zabezpečiť náhradníka , je povinný to neodkladne oznámiť organizátorovi. Organizátor si vyhradzuje právo v prípade mimoriadných okolností STORNO poplatok primerane znížiť,prípadne odpustiť. V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, súhlasím s tým, aby boli moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, rok narodenia, telefónny kontakt a e-mailová adresa spracovávané Turistickým klubom JAMP. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je ho možné kedykoľvek písomne odvolať. Zároveň súhlasím, aby Turistický klub JAMP zverejnil fotografie z tejto turistickej akcie, na ktorých sa nachádzam, do zoznamu fotografií vo svojej fotogalérii na webovej stránkewww.tkjamp.sk. Uvedený súhlas udeľujem aj ako prípadný zákonný zástupca maloletej osoby, ktorú som na akciu prihlásil. Súhlas udeľujem v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.