27.04.2019 Malokarpatský tulák 2019 – XII. ročník

Termín: 27.04.2019 / 1 deň

Odchod: 8:00 parkovisko na Šancovej ul. (v blízkosti YMCY) s odchodom spoločným autobusom. 08.55 h štart pochodu – konečná zastávka Zochova chata – Piesok (pre účastníkov, ktorí prídu individuálnou dopravou)

Návrat: vo večerných hodinách (podľa únavy a nálady)

Trasa: Zochova chata 450 m – Čermák 600 m – Skalnatá 704 m – Pezinská Baba 527 m – Somár  649 m – Biely kríž 500 m – Kamzík 400 m

Časy:  celkový čas pochodu cca 10 h (príchod na Kamzík okolo 19:00 h)

Charakteristika: Malokarpatský tulák je našim tradičným otvorením blížiacej sa letnej turistickej sezóny, kde dôkladne preveríme naše aj vaše sily po zimných radovánkach. Tento rok sme akciu  zaradili ku koncu mesiaca apríl, týždeň po Veľkonočných Sviatkoch, kedy bude prebudená príroda v celých Malých Karpatoch. Tí, ktorí trasu už prešli vedia, že ide o pochod na trase o niečo málo kratšej ako je dĺžka maratónskeho behu. Napriek tejto hrozivo vyzerajúcej perspektíve by nám celá trasa mala zabrať maximálne 10 hodín (záleží od počtu a dĺžky občerstvovacích prestávok). Veríme, že aj tento rok nám bude počasie priaznivo naklonené a vychutnáme si krásy malokarpatskej prírody za nádherného slnečného dňa.

Popis trasy: Po stretnutí a zvítaní sa na Zochovej chate začneme pochod žltou značkou smerom na lúku Čermák. Po zahrievacích 30 minútach prídeme k rázcestníku, kde sa napojíme na červenú značku, známu ako Štefánikova magistrála. Jej časť už určite absolovoval každý z nás, pretože prechádza celým Slovenskom z Duklianskeho priesmyku až na hrad Devín. Červená značka nás bude sprevádzať až do cieľa podujatia. Cestou sa určite pokocháme výhľadom zo Skalnatej a Somára. Nevynecháme možnosť tradičného občerstvenia na Pezinskej Babe a Bielom Kríži. Posledné zvyšky domácich zásob minieme v cieli nášho pochodu, na Kamzíku. Tu bude tým najvytrvalejším odovzdané opäť milé prekvapenie od vedenia TK JAMP. Ako vždy pripravíme pre vás všeličo dobré.
Na trase máme pripravené podobne ako vlani prekvapenie v nadmorskej výške nad 700 m.

Výbava: jedlo a nápoje v primeranom množstve, dobrá nálada, pevná obuv, oblečenie na celodennú túru, náplaste na nohy a prípadne aj náhradná obuv 🙂

Minimálny počet účastníkov:  1 (odvoz bude zabezpečený pre cca 40 ľudí)


PRIHLÁS SA NA AKCIU

27.04.2019 Malokarpatský tulák 2019 – XII. ročník
Nepovinné pole
Všeobecné podmienky: Program nie je možné meniť podľa individuálnych požiadaviek účastníkov akcie. Účastníci akcie sú povinní rešpektovať pokyny sprievodcu a vodiča. Účastníci akcie sú povinní dodržiavať termíny zrazov a odjazdov dopravných prostriedkov a dodržiavať vopred určený a čas odchodu, vyhlásený sprievodcom pri jednotlivých priebežných zastaveniach. Pokiaľ svojím správaním účastník akcie ohrozí program a priebeh akcie, obťažuje ostatných, alebo pokiaľ inak poruší platný právny poriadok SR alebo navštíveného štátu, môže byť rozhodnutím sprievodcu okamžite vylúčený z akcie bez finančnej náhrady. Sprievodca má právo zmeniť vzhľadom k momentálnemu fyzickému, psychickému či zdravotnému stavu účastníkov akcie, nepriaznivým prírodným, politickým či bezpečnostným podmienkam plánovaný program akcie. Súčasťou akcie môže byť aj program, ktorý so samotným pobytom v exponovaných geografických podmienkach predpokladá aj istú fyzickú pripravenosť zúčastnených. Akcie sú obmedzené počtom osôb. V prípade zrušenia akcie z dôvodu nedostatočného počtu záujemcov oznámi Turistický klub JAMP prihláseným túto skutočnosť najneskôr do 14 dní pred plánovaným odchodom. Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu akcie zúčastniť len v sprievode osoby staršej ako 21 rokov. Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zájazdu zúčastniť len na základe splnomocnenia podpísaného zákonnými zástupcami mladistvej osoby (rodičmi). Zahraniční účastníci sa prijatím týchto podmienok podriaďujú právnemu poriadku SR. Turisti sa zúčastňujú akcie na vlastné riziko a Turistický klub JAMP nenesie zodpovednosť za akékoľvek zranenia, škody alebo straty utrpené počas konania akcie. Pred akciou je preto nutné si uzavrieť komerčné poistenie do hôr / min.na pokrytie liečebných nákladov a zásah HZS /. Účastník si sa prihlasuje na každú akciu samostatne a to objednávacím formulárom uvedeným na internetovej stránke organizátora. Následne obdrží potvrdzovací rezervačný mail s uvedenou sumou za akciu a variabilným symbolom , ktorý použije pri úhrade na uvedený bankový účet organizátora. Sumu za akciu je povinný uhradiť najneskôr 14 dní pred termínom turistickej akcie. V prípade neuhradenia sa jeho rezervácia automaticky ruší. V prípade zmeny ceny akcie oznámi organizátor obratom túto skutočnosť prihláseným účastníkom . Ak si táto úprava vyžiada zvýšenie ceny o viac ako 15 %, má prihlásený turista právo do 3 dní od oznámenia zrušiť svoju prihlášku a bez sankcií na vrátenie celej zaplatej sumy za akciu . Objednávateľ môže (vždy písomne alebo elektronicky) zrušiť svoje prihlásenie na turistickú akciu a ak už sumu uhradil , organizátor vráti neodkladne na bankový účet objednávateľa finančné prostriedky podľa nasledovných STORNO podmienok : do 14 dní pred turistickou akciu -100% zaplatenej sumy , 5- 14 dní -50% sumy , menej ako 5 dní – 0% . V takomto prípade ma účastník právo za seba zabezpečiť náhradníka , je povinný to neodkladne oznámiť organizátorovi. Organizátor si vyhradzuje právo v prípade mimoriadných okolností STORNO poplatok primerane znížiť,prípadne odpustiť. V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, súhlasím s tým, aby boli moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, rok narodenia, telefónny kontakt a e-mailová adresa spracovávané Turistickým klubom JAMP. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je ho možné kedykoľvek písomne odvolať. Zároveň súhlasím, aby Turistický klub JAMP zverejnil fotografie z tejto turistickej akcie, na ktorých sa nachádzam, do zoznamu fotografií vo svojej fotogalérii na webovej stránkewww.tkjamp.sk. Uvedený súhlas udeľujem aj ako prípadný zákonný zástupca maloletej osoby, ktorú som na akciu prihlásil. Súhlas udeľujem v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.